Algemene Voorwaarden

Welkom bij WWW.BALLETONIST.COM

Je bent van harte welkom in onze Online Boutique – 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. We streven er naar dat onze website 24 uur per dag bereikbaar is, echter zijn we niet aansprakelijk indien de website tijdelijk niet bereikbaar is in geval van overmacht, technisch onderhoud, reparatie van systeemfouten. of om welke reden dan ook.

 

BALLETONIST is een geregistreerd handelsmerk.
BALLETONIST is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel KvK 67666310
Correspondentie adres: Singel 250, 1016 AB Amsterdam, Nederland (geen bezoekadres)
Email: info@balletonist.com
Online: www.balletonist.com (engels) www.balletonist.com/nl (nederlands)
Instagram: https://www.instagram.com/balletonist
Facebook: https://www.facebook.com/Balletonist-335318066867321

 

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bestelling: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BALLETONIST en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BALLETONIST en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BALLETONIST voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij BALLETONIST zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

HET AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als BALLETONIST gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BALLETONIST niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BALLETONIST langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BALLETONIST passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal BALLETONSIT daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. BALLETONIST kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BALLETONIST op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

RETOURBELEID
Indien een artikel niet aan de verwachting voldoet, kan dit worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst. De retourzending dient vooraf bij BALLETONIST te worden aangemeld. BALLETONIST zal het volledige aankoopbedrag vergoeden, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
– De retourzending is aangemeld bij BALLETONIST binnen 14 dagen na levering
– Alle (merk)labels en prijskaartjes zijn intact en bevestigd aan ieder product op de originele wijze
– Alle producten zijn in originele staat, ongebruikt, ongedragen en in de originele verpakking
– Het retourpakket dient door ons ontvangen te zijn binnen 4 weken na de oorspronkelijke levering
– Het retourpakket wordt verzonden in de originele BALLETONIST verzendverpakking: omdoos + verpakking
– Het retourpakket is voorzien van een pakbon (beschrijving van de inhoud), alsmede de originele rekening
– Verzendkosten en risico voor het retourneren zijn voor uw rekening.

Panties kunnen niet worden geretourneerd. Producten die zijn gedragen, gewassen, beschadigd of veranderd in welke vorm dan ook worden niet geaccepteerd. BALLETONIST behoudt zich het recht voor producten of zendingen te weigeren indien deze niet voldoen aan de genoemde voorwaarden.
Indien de retour in goede orde door BALLETONIST is ontvangen, zal BALLETONIST het aankoopbedrag van geretourneerde artikelen restitueren op dezelfde wijze waarmee het aankoopbedrag is voldaan. Voor bestellingen die zijn bezorgd op een adres buiten de EU geldt dat de restitutie bestaat uit het aankoopbedrag van de artikelen minus de verzendkosten en de eventueel betaalde lokale belastingen en invoerrechten. Voor aanspraak op restitutie van de betaalde lokale belastingen en invoerrechten, dan dient de consument zelf contact op te nemen met het lokale douanekantoor.
De retourzending en kosten zijn voor risico van de consument. Wij adviseren om retour pakketten geregistreerd te verzenden met handtekening voor ontvangst en verzendbonnen goed te bewaren. BALLETONIST kan eventuele restitutie of ruiling helaas niet verwerken in geval van vermissing, vertraging of beschadiging van uw zending. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Indien een pakket niet in goede orde is ontvangen op het kantooradres van BALLETONIST dan dient de consument zelf een klachtenprocedure te starten bij de betreffende vervoerder.

 

VIRTUAL GIFT CARDS
Virtual Gift Cards zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Virtual Gift Cards zijn vrij te besteden op BALLETONIST.COM. Wanneer het bedrag niet volledig wordt besteed, ontvangt u een nieuwe giftcard voor het resterende bedrag. Virtual Gift Cards zijn niet inwisselbaar voor geld. Wanneer een aankoop het besteedbaar bedrag overschrijd, dan dient dit te worden bijbetaald. Indien een aankoop die werd betaald met een Virtual Gift Cards,  geretourneerd wordt, dan wordt een nieuwe Virtual Giftcard uitgegeven. Virtual Giftcards kunnen niet worden geretourneerd. BALLETONIST is niet aansprakelijk voor levering op een incorrect en/of niet bestaand emailadres. De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van het juiste emailadres is volledig de verantwoordelijkheid van de consument. BALLETONIST is niet aansprakelijk indien de Virtual Giftcard is kwijtgeraakt, gestolen, vernietigd, of gebruikt zonder toestemming. BALLETONIST behoud het recht om een uitgegeven Virtual Gift Card in te trekken indien zij daar aanleiding toe ziet. Een bestedingsbedrag van 25,00 euro is nodig voordat de Virtual Giftcard kan worden ingewisseld.

 

PROMOTIE CODES
Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd met andere promotiecodes en/of aanbiedingen en zijn uitsluitend geldig binnen de gepubliceerde termijn. Een bestedingsbedrag van 50,00 euro is nodig voordat de Promotiecode kan worden geactiveerd.

 

HERROEPINGSRECHT
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BALLETONIST kan de consument vragen naar de reden van herroeping. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. BALLETONIST kan een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 

VERPLICHTING TIJDENS BEDENKTIJD
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

UITOEFENING HERROEPINGSRECHT
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan BALLETONIST. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door BALLETONIST verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
BALLETONIST stuurt na ontvangst van de melding van herroeping door de consument een ontvangstbevestiging. BALLETONIST vergoedt de betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. BALLETONIST wacht met terugbetalen tot zij het product ontvangen heeft. BALLETONIST gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

 

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
Panties kunnen niet worden geretourneerd. Verder zijn uitgesloten producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

DE PRIJS
Na totstandkoming van de overeenkomst worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn derhalve mogelijk indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

NAKOMING OVEREENKOMST
BALLETONIST staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

LEVERING
BALLETONIST zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BALLETONIST kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal BALLETONIST geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten en zonder recht op schadevergoeding te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal BALLETONIST het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BALLETONIST tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

BETALING
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij de verkoop van producten aan consumenten kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de betaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BALLETONIST te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door BALLETONIST is gewezen op de te late betaling en BALLETONIST de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

KLACHTEN
Klachten over een product moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BALLETONIST. klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BALLETONIST binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen BALLETONIST en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en BALLETONIST over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door BALLETONIST te leveren of geleverde producten, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet toepasselijk wordt verklaard, dan wel op enig andere wijze niet wordt gehonoreerd vanwege strijdigheid met prevalerende nationale wetgeving, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd blijven gelden.

 

WIJZIGINGEN
BALLETONIST kan deze voorwaarden tussentijds wijzigen en zal deze op de daartoe geëigende wijze publiceren, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Bijlage I – Herroepingsformulier

 

 

__________________________________________________________

HERROEPINGSFORMULIER

(dit formulier alleen gebruiken wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

Aan BALLETONIST

Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam The Netherlands.

Info@balletonist.com

 

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende het volgende ordernummer wens te herroepen.

Ordernummer:

Orderdatum:

Bedrag:

Naam:

Adres:

Datum van Herroeping:

 

__________________________________________________________

 

 

 

Yours Sincerely,

BALLETONIST

© BALLETONIST 2020